www.Licenta-Diploma-Master.com | | | Telefon : 021/ 56.84.173 (Call-Center Non Stop)

lucrari de licenta diploma grad disertatie master doctorat Lucrare / Lucrari de Licenta Diploma Grad Disertatie Master Doctorat

Referat doctoral,licenta, diploma, master

Activitatea de elaborare a referatului doctoral trebuie sa reprezinte o continuare fireasca a activitatii de cercetare intreprinse in prealabil, de catre doctorand.
Nu poate fi considerat un referat doctoral o suma de elemente preluate din surse diverse precum: reglementari legale, carti, articole ei alte materiale publicate.
Pe de alta parte un referat doctoral trebuie sa reprezinte ei sa faca dovada unei activitati de cercetare ei documentare autentice, reale.

La nivelul referatului doctoral trebuie sa se regaseasca in mod distinct o serie de elemente precum:
» stadiul cunoaeterii In sfera ei aria de cercetare propusa;
» metodologia de cercetare utilizata pe parcursul activitatii de cercetare;
» continutul ei rezultatele cercetarii efectuate de catre doctorand;
» concluziile ce decurg ca urmare a activitatii de cercetare efectuate;
» propuneri pentru cercetari ulterioare In domeniul sau sfera cunoaeterii studiate;
» referintele bibliografice studiate.

Activitatea de cercetare a doctoranzilor vizeaza elaborarea a trei referate stiintifice aferente tematicii generale de cercetare mentionate in Planul studiilor universitare de doctorat.
Se recomanda dezvoltarea unei activitati de cercetare a doctorandului care sa vizeze atingerea urmatoarelor aspecte la nivelul celor trei referate doctorale:

Referatul I:
» Sa reprezinte o dimensionare ei pozitionare a entitatii care face obiectul viitoarei cercetari, la nivelul cunoaeterii stiintifice actuale (spre exemplu: societate comerciala, entitate financiar-bancara, organism profesional, diverse sisteme de organizare, analiza si raportare, etc.), prin raportare directa la fluxul principal de informatii;
» Sa reprezinte o abordare etiintifica bazata pe un literature review aferent ariei de cercetare;
» Sa aiba in vedere o dimensionare a stadiului cunoasterii in sfera de cercetare asumata de catre doctorand;
» In ansamblul sau, referatul sa reprezinte preponderent o abordare conceptuala a tematicii studiate, precum si directiile de cercetare existente in aria de studiu;
» Sa prezinte concluziile generale ce pot fi identificate pe baza studiului realizat, precum si perspectivele de cercetare existente, avand in vedere si tematica urmatoarelor doua referate.
Referatul II:
» Sa reprezinte o abordare stiintifica bazata preponderent pe studii de caz relevante ariei de cercetare asumata;
» Se recomanda o abordare sistematica si comparativa a situatiilor existente sau potentiale in domeniul de cercetare ales;
» La nivelul acestui referat, contributia doctorandului la cunoasterea stiintifica poate fi realizata prin identificarea elementelor comune sau de diferentiere a situatiilor analizate, generand pe baza acestora ipoteze de cercetare, a caror argumentare faptica poate reprezenta obiectivul primordial al ultimului referat;
» Un referat doctoral bazat pe o simpla insiruire a unor situatii practice, oricat de relevante ar fi acestea, nu poate face dovada unei cercetari stiintifice a carei metodologie de cercetare are la baza studiul de caz;
» Un referat doctoral bazat pe o analiza unei singure situatii practice, oricat de relevanta ar fi aceasta pentru aria de cercetare analizata, nu poate fi incadrata in sfera unei cercetari stiintifice doctorale.
Referatul III:
» Se recomanda ca ultimul referat doctoral sa fie caracterizat printr-un inalt nivel stiintific, net superior celor elaborate si prezentate anterior;
» Acest referat trebuie sa reprezinte o cercetare stiintifica empirica, cantitativa sau calitativa;
» Prin aceasta abordare metodologica se va face dovada utilizarii informatiilor prezentate in referatele anterioare, iar pe de alta parte se recomanda folosirea acestui referat pentru validarea din punct de vedere statistic a ipotezelor de cercetare formulate la nivelul celui de al doilea referat doctoral;
» La acest nivel, contributia doctorandului la cunoasterea stiintifica trebuie sa poata fi identificata cu usurinta, pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul cercetarii efectuate;
» Rezultatele activitatii de cercetare intreprinse de doctorand trebuie sa fie relevante pentru aria de cercetare asumata, iar pe de alta parte sa fie cuantificabile si sustinute de argumentarea nevoii rezultatelor obtinute pentru cunoasterea stiintifica in domeniul de cercetare abordat.
La nivelul unui referat doctoral se recomandā respectarea urmātoarei structure

Se recomanda o dimensionare optima a structurii unui referat astfel incat sa se evite, pe de o parte segmentarea excesiva a materialului elaborat, iar pe de alta parte, realizarea unor capitole supradimensionate. Un numar de 4-5 capitole poate fi apreciat ca fiind optim.
Introducerea trebuie sa reprezinte o imagine succinta a stadiului actual al cunoasterii in sfera tematicii abordate la nivelul respectivului referat, demersul stiintific al doctorandului, precum si rezultatele obtinute, fie ele de natura conceptuala sau empirica.
Motivatia si importanta cercetārii trebuie sa cuprinda elemente precum: obiectivele cercetarii desfasurate, metodele ei tehnicile de cercetare utilizate, descrierea detaliata si clara a procesului de cercetare stiintifica, importanta cercetarii pentru sfera cunoasterii, precum si modalitatile de identificare (cuantificare) a rezultatelor cercetarii.
Esenta si continutul cercetarii derulate de catre doctorand trebuie sa se regaseasca la nivelul fiecarui capitol din cadrul lucrarii.
Ultimul capitol al referatului se recomanda a fi alocat formularii concluziilor generale ale cercetarii intreprinse, iar drept consecinta perspectivele de cercetare aferente domeniului studiat, in contextul rezultatelor obtinute.
Referatul doctoral trebuie sa aiba la baza o documentare solida, reala, autentica si relevanta, regasita la nivelul referintelor bibliografice.
Pentru identificarea si utilizarea referintelor bibliografice se recomanda urmatoarele aspecte:
» utilizarea unor surse de documentare de inalt nivel stiintific;
» in cadrul referintelor bibliografice se recomanda ca articolele stiintifice publicate in limbi de circulatie internationala, preferabil publicate in jurnale stiintifice internationale, sa beneficieze de o pondere semnificativa;
» se apreciaza ca fiind o conditie minimalā pentru asigurarea unui nivel stiintific mediu ca referintele bibliografice prezentate la finalul referatului sa se regaseasca integral in textul materialului elaborat;
» nu este admis la nivelul referintelor bibliografice existenta unor referinte a caror utilizare nu poate fi identificata in textul referatului;
» in vederea asigurarii unui nivel stiintific semnificativ si pentru a raspunde exigentelor catedrei de contabilitate, se recomanda ca ponderea tipului de referinte bibliografice in totalul acestora sa fie astfel:
" minim 40% articole in limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), dintre care cel putin 2 sa reprezinte articole publicate in jurnale indexate in baze de date internationale;
" maxim 30% carti de specialitate publicate in strainatate;
" maxim 15% articole publicate in limba romana, in volume ale conferintelor stiintifice desfasurate pe teritoriul national sau in reviste de specialitate nationale;
" maxim 10% carti de specialitate publicate in Romania;
" maxim 5% materiale nepublicate (prelegeri la conferinte, teze de doctorat, cursuri, materiale distribuite In cadrul workshop-urilor, etc.)
Daca se considera oportun atsearea la referatul doctoral a unor anexe care vin in sprijinul sustinerii demersului stiintific intreprins se recomanda ca ponderea acestora raportata la numarul total de pagini a referatului sa fie maxim 20%.
Indrumator pentru redactarea si prezentarea lucrarilor de licenta, disertatii, teze doctorale sau articole stiintifice
Introducere
Cap 1. Cadrul general1.1. Recomandari stilistice
1.2. Exigente etice
Cap 2. Structura lucrarii de licenta / disertatie
2.1. Coperta
2.2. Pagina de titlu
2.3. Cuprinsul
2.4. Lista abrevierilor utilizate, lista tabelelor, graficelor, ilustratiilor
2.5. Introducerea
2.6. Continutul propriu-zis al lucrarii, pe capitole, subcapitole, subpuncte
2.7. Anexe
2.8. Bibliografia lucrarii
2.9. Declaratie de conformitate si originalitate
Cap 3. Reguli de redactare a lucrarii de licenta/disertatie 3.1. Reguli de formatare a lucrarii de licenta / disertatie
3.1.1. Reguli de formatare a textului
3.2. Reguli de punctuatie
Cap 4. Reguli de citare
4.1. Citarea unei carti
4.2. Citarea unui articol
4.3. Publicatii WEB si alte surse electronice
Cap 5. Redactarea articolelor stiintifice
5.1. Continutul articolului
5.2. Formule si figuri
5.3. Prescurtari
5.4. Punctuatia
Cap 6. Redactarea proiectelor de cercetare stiintifica (tezelor de doctorat)
6.1. Formatul copertii
6.2. Structura proiectului
Cap 7. Elaborarea si redactarea referatelor doctorale 7.1. Elaborarea referatului doctoral
7.2. Redactarea referatului
Anexe